صفحه اصلی

خدمات شرکت پارس گون

  • تصفیه پسابهای صنعتی
  • بازیافت و باز چرخانی پسابهای صنعتی
  • تصفیه پسابهای بهداشتی
  • بازیافت و بازچرخانی پسابهای بهداشتی
  • نمک زدایی و شیرین سازی آب های کشاورزی و شرب
  • تصفیه میکروبی آبهای شرب و بهداشتی
  • نمک زدایی و شیرین سازی آب های دریایی
  • جلوگیری از رسوبگذاری پایپها و لوله ها
Translate »