محصولات

پکیجهای تصفیه آب و پساب و سیستم های آب شیرین کن و کاهش شوری

پکیج EDR جهت نمک زدایی از آبهای لب شور

پکیج ECR جهت شوری زدایی از آبهای شور دریایی

پکیج ECF جهت تصفه انواع پسابهای صنعتی و بهداشتی

پکیج MBR جهت تصفیه پسابهای بهداشتی

پکیج MCR جهت گندزدایی و آنتی باکتریال کردن

پکیج HERO جهت تصفیه نهایی پسابها

Translate »