استانداردها

گرید و استانداردها
شرکت پارسگون دارای گواهی صلاحیت پیمانکاری در زمینه آب با رتبه 5 و زمینه تاسیسات و تجهیزات با رتبه 5 می باشد. این شر کت از سال 1399 در لیست شرکتهای دانش بنیان قرار گرفته و عضو جامعه نظام مهندسی کشور نیز می باشد.
همچنین شرکت پارس گون دارای استانداردهای ذیل می باشد:
ایزو 9001:2015
ایزو HSE-MS

Translate »